JoomlaTemplates.me by WebHostArt.com

Konference prevence rizikového sexuálního chování

Dovolujeme si Vás pozvat na akreditovanou konferenci zaměřenou na prevenci rizikového sexuálního chování. Konferenci pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči ve spolupráci s organizacemi MAJÁK a Národní centrum pro rodinu. Akce proběhne v Liberci v sále Krajské knihovny v pondělí 13. listopadu.

 

Místo konání konference:
Krajská knihovna Liberec, velký sál (2. patro); Rumjancevova 1362/1, Liberec I.
Prezentace od 8:30, zahájení v 9:00, ukončení do 15:00.

 

Konferenční poplatek 250 Kč je možné uhradit na místě hotově, nebo bankovním převodem (organizátor vystaví fakturu). Formu poplatku prosíme vyplnit do přihlášky. Poplatek zahrnuje občerstvení a tištěné materiály.

Přihlašovat se můžete přes elektronický formulář.

Datum ukončení příjmu přihlášek je 9. 11. 2017.

 

Akreditace v systému DVPP č.j.: MŠMT 15545/2015-1-426

Všechny potřebné informace najdete na webu pořádající organizace.

Informace za organizátory podá MUDr. Maria Fridrichová, 731 625 618, mfridrichova(zavinac)prorodiny.cz

 

Téma prevence rizikového sexuálního chování je akreditováno pro široké spektrum pedagogů, a proto srdečně zveme: školní metodiky prevence, výchovné poradce, učitele prvního stupně, druhého stupně – biologie, výchovy ke zdraví, výchovy k občanství, také zájemce ze středních škol a pedagogy volného času.

Sexuální výchova bude zahrnuta do osobnostního rozvoje. Z jednotlivých konferenčních příspěvků vyplyne ucelený program, jakým přístupem podpořit žáky a dospívající, aby měli k odpovědnému chování motivaci a dostatek argumentů. Bude předložena taková prevence, která nemyslí jen na ochranu před problémy v dospívání, ale uchopí celistvě přechod k dospělosti a budoucí zralé zvládnutí osobního života.

Konference se konala již v deseti krajích a pedagogové ji hodnotili jako velkou inspiraci.

 

Anotace přednášek:

Plody zkušeností a praxe – pokrok v RVP/ŠVP
MUDr. Maria Fridrichová, lektorka preventivních programů, Centrum pro rodinu
a sociální péči z. s.
Pomohlo Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách? Konkretizaci přináší zdokonalená verze RVP, přináší také zlepšení pro praxi? Velký prostor věnovaný zdraví bude užitečný, pokud se uplatní bio-psycho-sociální definice: ohled na zdraví reprodukční soustavy ve fyziologické rovině, vnímání sexuality jako součásti identity osobnosti a uplatnění sexuality zapojením do vztahu. Vykrystalizoval cíl vychovávat ke společensky definované normě, v zásadě je to výchova k mezilidským vztahům se zdravou integrací sexuality.

Vývojová psychologie – směrovka ke správnému cíli
Mgr. Hana Imlaufová, poradce a terapeut, Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny Praha
Zaměřeno na psychický rozměr zdraví. Žák v období dospívání je rodící se nová osobnost, která prochází „stadium identity“ a na obzoru je stadium intimity. Učitel ovlivňuje splnění vývojového úkolu, někdy spíše odvrací reálná rizika nesplnění. Přednáška definuje, jak se v tomto stadiu zdravě projevuje sexualita, jak se blíží svému cíli a naplnění, pojem zdravá integrace sexuality. Konkretizuje traumatizující formy sexuálního chování i psycho- sociální aspekty předčasného sexuálního startu mladistvých.

 

Škola není polepšovna – spolupráce rodiny a školy
Ing. Mgr. Marie Nováková, lektorka, vedoucí kurzů prevence rizikového chování a kriminality, sociálních dovedností, etiky a etické výchovy
Ochrana osobností dětí tam, kde učitel nenavazuje na zdravý vztah a vzor rodiny. Kdy a jak nahrazuje učitel chybějící základy z rodiny. Pomoc při přerušení negativního transgeneračního přenosu. Ochrana dospívajících před vstupem do aktivního sexuálního života z důvodu podvědomé kompenzace nedostatečného citového naplnění. Integrace sexuality do vztahů. Moderování diskuse žáků v situacích, kdy se formuje osobní hodnotový postoj, k vědomí zodpovědnosti za osobní rozhodnutí.

 

Výchovné úkoly prevence rizikového sexuálního chování z pohledu medicíny
MUDr. Pavel Kabíček, CSc., Vedoucí subkatedry dorostového lékařství IPVZ Praha;
MUDr. Maria Fridrichová, lektorka preventivních programů
Pohled na tělesný rozměr zdraví. SRCH D – syndrom rizikového chování v dospívání, s důrazem na jednu součást – rizikové sexuální chování. Zdravotní dopady předčasného sexuálního startu. Otazníky nad zdrženlivostí v dospívání. Epidemiologie – zdroje infekcí. Přehled nemocí přenosných pohlavním stykem, problematika HIV/AIDS z hlediska dostatečných a validních informací, které si potřebuje osvojit žák ZŠ. Zátěž předčasného těhotenství. Je otázkou, zda je učitel preventista rizikového chování, nebo nositel výchovy. Zkušenosti dorostového lékaře s výchovou dospívajících.

 

Poučení z různých metod prevence šíření HIV/AIDS
Mgr. František Krampota, ředitel a lektor, ACET ČR, z.s.
Základní aktualizace informací o šíření HIV/AIDS ve světovém měřítku, přístupy k prevenci, ABC doporučené WHO, poučení ze statistik, zkušenosti s vnímavostí školní mládeže a osvědčené způsoby argumentace, příklady dobré praxe. Efekt externích lektorů a využití učitelem v další výuce.

 

A co děláte na síti vy? Bezpečné chování na internetu – prevence zneužití
Mgr. Petra Michalová, lektorka Národního centra pro rodinu
Ohrožení zneužíváním je jedním z motivů začlenění sexuální výchovy do školního vyučování. Přehled praktických pravidel a osvědčených pedagogických kroků výchovy k bezpečnému chování na internetu. Spolupráce rodiny a školy. Rozdílné generační přístupy k využívání médií, mediální gramotnost. Příklady dobré praxe, možnost spolupráce s NNO.

 

loga_zakladatele