Programy primární prevence

Systém preventivních programů je zaměřen na podporu komplexní výchovy mladého člověka s důrazem na vnímání hodnoty člověka, nalezení a uspořádání základních životních priorit a uchopení vlastní zodpovědnosti.

Cíle programů primární prevence:

 • Odborně působit na vědomosti žáků a studentů, tím posilovat jejich odolnost vůči škodlivým vlivům, které nevedou ke zdravému a zodpovědnému způsobu života.
 • Vytvářet programy navazující na prevenci ve školách.
 • Vést žáky a studenty ke kritickému myšlení nad zažitými rizikovými společenskými normami.
 • Rozvíjet důležité kompetence, např. schopnost odolat tlaku vrstevnické skupiny nácvikem efektivních metod chování a schopnosti odmítat.

 

Hlavní cílová skupina:

Žáci ZŠ a studenti SŠ, u kterých je ještě možné efektivně působit na formování hodnot a norem, které jsou podstatné pro zdravý vývoj mladého člověka. Dále všichni ve věku 6 – 19 let, jež jsou ohroženi tlakem vrstevnických skupin, které vykazují nebo jim hrozí přijetí rizikového způsobu života.

Cílové skupiny podle věku

 • Školní mládež 6 – 10 let (1. stupeň ZŠ)
 • Školní mládež 11 – 16 let (2. stupeň ZŠ)
 • Studenti středních škol 16 – 19 let (SŠ)

 

Další cílové skupiny

Rodiče a zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci.

 

Hlavní témata programů:

 • Prevence rizikového chování v sexuálním životě
 • Prevence drogových závislostí
 • Prevence agrese a šikany
 • Problematika sekt a náboženství
 • Krása   
 • Jiné nedrogové závislosti

 

Zásady poskytování programů

Poskytovatel při realizaci PP:

 • dodržuje odborné standardy kvality a etické normy;
 • uplatňuje pozitivní orientaci preventivních programů;
 • reaguje na identifikované potřeby cílové skupiny;
 • klade důraz na interakci a aktivní zapojení cílové skupiny;
 • dbá na cílenost a srozumitelnost předávaných informací;
 • dodržuje komplexnost a návaznost programů.

 

Lektoři v programech kladou důraz na drogovou abstinenci, sexuální zdrženlivost, dále motivují k zodpovědnosti v partnerských vztazích a objasňují důležitý význam manželství. Preventivní programy MAJÁKu školy hodnotí jako velmi přínosné a obohacující žáky o důležité informace i kompetence, které jsou důležité i účinné v boji proti přijetí rizikového způsobu života. Lektoři MAJÁKu žáky povzbuzují a umí si je získat. V návazných programech se lektoři rádi do škol vracejí a upevňují tak získanou důvěru u žáků i studentů.

Přednášející jsou odborníci s mnohaletou zkušeností. Lektoři MAJÁKu soustavně spolupracují s odborníky v klíčových oblastech prevence a rozšiřují si tak kvalifikaci v oblasti prevence. Lektoři dále povinně absolvují odborné semináře akreditované MŠMT.

 

Dostupnost programů

Obvyklá doba realizace preventivních programů primární prevence na libereckých školách je pondělí – pátek, 8:00 – 15:00. Na školách mimo Liberec pak realizace začíná od 2. vyučovací hodiny. Přednostně se snažíme uspokojit poptávku z Liberce a blízkého okolí.

 

Kontaktní hodiny pro zájemce:

pondělí – pátek
8:00 – 15:30

tel.: 721 376 722

 

 

loga_zakladatele