Práva a povinnosti klientů

Práva klientů společná 

Každý klient má právo:

 • na důstojné zacházení a respektování své osobnosti, nikdo nesmí být diskriminován ani zvýhodňován pro svůj původ rasu, náboženství, politické názory, sexuální orientaci, pohlaví, zdravotní stav nebo společenské postavení;
 • rovného zacházení;
 • na vyjádření svého názoru a jeho respektování ze strany lektorů i ostatních klientů;
 • na ochranu soukromí a osobních údajů – pracovníci o.p.s. MAJÁK jsou vázáni mlčenlivostí a neposkytují žádné důvěrné informace třetím osobám bez souhlasu klienta (vyjma ohlašovací povinnosti, s tou je klient předem seznámen);
 • být seznámen se svými právy a povinnostmi;
 • podat stížnosti a být seznámen s postupem podávání stížností  v případě nesouhlasu s vyřízením stížnosti je tato předána vyšší instanci.

 

 

Práva klientů objednavatelů

Každý klient má právo:

 • být seznámen s posláním a cíli realizovaného programu i organizace;
 • na odborný a profesionální přístup v programech i mimo ně;
 • podílet se na konečné podobě programu;
 • na odborné poradenství;
 • považovat všechny sdělené údaje i skutečnosti za důvěrné – pracovníci o.p.s. MAJÁK jsou vázáni mlčenlivostí;
 • být v přiměřeném rozsahu seznámen se způsobem o rozsahu, vedení i zabezpečení dokumentace, která je o škole nebo zařízení vedena;
 • na respektování platných předpisů (např. školní řád) své organizace – program je vždy realizován za podmínek objednavatele (školy);
 • na odstoupení od smlouvy v případě porušení některého z práv.

 

 

Práva klientů cílové skupiny – Kodex práv klientů

Každý klient má právo:

 • na bezpečí a ohleduplnost, nikdo nemá právo klientovi jakkoli ubližovat;
 • na oslovování dle dohody s lektorem;
 • rovného přístupu bez ohledu na jeho národnost, pohlaví, sexuální orientaci, náboženství, názory apod.;
 • na anonymitu svých sdělení a svobodu nehovořit o svém soukromí a prožitcích – sdělovat tedy jen to, co opravdu chce a bez obav, že bude odhalena jeho totožnost;
 • vědět, do jaké míry jsou určité informace zjištěné při programu důvěrné (lektoři mají povinnost informovat přítomného zástupce školy i ředitele o.p.s. MAJÁK při porušení zákona – týrání, zneužívání omamných a psychotropních látek);
 • být v úvodu seznámen s tématem, průběhem, účelem a cílem programu, jehož se bude účastnit, stejně tak být seznámen s délkou i strukturou programu, včetně očekávaných přínosů a případných rizik;
 • svobody rozhodování, do jaké míry se programu nebo jeho částí zúčastní, a to bez jakékoli újmy či hrozby trestu;
 • být do všech činností spojených s programem zapojován bez předsudků a omezení, příp. v rozsahu dle vlastního uvážení;
 • kdykoli v průběhu programu lektorovi programu sdělit, že se nadále programu nechce účastnit, a to bez jakékoli újmy či hrozby trestu;
 • podílet se na konečném průběhu programu, např. tvorbou pravidel;
 • obrátit se na lektora při řešení osobního problému, být vyslechnut a žádat o pomoc, radu či doporučení na návaznou instituci;
 • stěžovat si a být seznámen s postupem podávání stížností.

 

 

Povinnosti všech klientů

V místě konání programu platí zákaz manipulace se všemi drogami, jejich přechovávání, užívání, přijímání od druhého nebo nabízení druhému.
V celém areálu sídla o.p.s. MAJÁK platí zákaz kouření a pití alkoholu.
Klienti jsou povinni dodržovat předem dohodnutá pravidla programů.

 

loga_zakladatele