Selektivní prevence

PROGRAMY SELEKTIVNÍ PREVENCE

4. - 9. ročníky ZŠ 

 

Cílovou skupinou programu selektivní primární prevence jsou žáci 4. – 9. ročníků ZŠ ohrožení vznikem rizikového chování. Témata, bloky i cena jsou stejné jako v rámci komplexního programu. Program se zaměřuje na skupiny žáků, u nichž jsou aktuálně či dlouhodobě ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování.

V rámci programu je počítáno s 1 vyučovací hodinou na konzultaci, kterou má pedagog k dispozici.

Hlavní rizikové faktory:

-          Ve třídě už byla řešena šikana nebo kyberšikana

-         Rizikové faktory - v jednotlivých tématech rizikového chování

-         Zdravotně znevýhodněný kolektiv (pro tělesně postižené, neslyšící apod.)

-         Speciální nebo praktické třídy

-         Pobytové skupiny (dětská psychiatrie, výchovný ústav)

-         Větší zneužívání návykových látek

-         On-line gambling

-         Drobná kriminalita

 
Nebo kombinace následujících:

Proběhlý program od SVP ČÁP nebo etopeda, riziko rasismu, poruchy příjmu potravy, žáci nemají hranice, špatné vztahy kolektiv-učitel, děti z asociálních rodin a z vyloučených lokalit, zvýšené sexuální projevy (vůči spolužákům, učitelům), zneužívání tabákových výrobků, alkoholu, experimentování s marihuanou, odmítnutí a vyřazení ve skupině, výrazně agresivní chování, sebepoškozování v kolektivu, brzký start sexuálního života, vrstevnický tlak, nezdravé školní (třídní) klima.

 

 

VRSTEVNICKÝ PROGRAM

 

Standardně program probíhá ve 4 setkáních v prostorách školní učebny. Náplní prvního setkání je diagnostika kolektivu (2x 45 minut), na jehož základě se sestavuje další program. Následují 3 setkání v rozsahu 3 x 45 minut. Počet setkání lze upravit dle domluvy, délka programu závisí na řešeném problému a na konkrétní situaci ve třídě.

Program nemá tematicky nastavenou strukturu, ta se nastavuje s pedagogem a žáky před a po úvodním setkání. Nejčastější témata: nekázeň ve škole, šikana a extrémní projevy agrese, rasismus a xenofobie, rizikové sexuální chování, negativní působení sekt, závislostní chování.

 

Cíle programu:

-          Napomáhat při diagnostice a řešení problému ve třídě.

-          Vztahové potíže mezi spolužáky.

-          Rozvíjet psychosociální dovednosti žáků.

-          Předcházet výskytu šikany ve škole, případně přispět k jejímu efektivnímu řešení.

-          Předcházet rozvoji dalších forem rizikového chování.

-          Podporovat komunikaci mezi žáky a pedagogy.


Vrstevnický program můžete objednávat po telefonické nebo e-mailové domluvě s Mgr. Janem Molnárem.

 

Lektoři programu:

Program selektivní prevence povede vždy dvojice lektorů, sestavená z našich tří zkušených pracovníků:

Mgr. Jan Molnár

Vzdělání

2015 – 2016, Specializační studium pro ŠMP, Klinika adiktologie na 1. LF UK v Praze a VFN v Praze

2008 – 2013, Technická univerzita v Liberci

Učitelství pro základní školy na FPHP

2004 – 2007, Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec

Maturitní obor – Předškolní a mimoškolní pedagogika

Praxe

2015 Vedení skupiny školních metodiků prevence pod Pedagogicko‑psychologickou poradnou v Liberci

        Pořádání Krajské konference primární prevence

2013 – nyní, MAJÁK o. p. s.,

vedoucí primární prevence, odborný lektor

2011  2013, MAJÁK o. p. s.

odborný lektor programů primární prevence

2009  2014, Křesťanská ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Liberci

učitel na ZŠ

 

Mgr. David Just

Vzdělání

          2012 – 2015, Technická univerzita v Liberci

Studium v oblasti pedagogických věd – učitel

          2003 – 2005, Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta

Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro VŠ

          1995  2000, Univerzita Karlova, matematicko-fyzikální fakulta

Výpočtová matematika – průmyslová matematika

Praxe

          08/2015 – nyní, MAJÁK o.p.s,

výkonný ředitel organizace a odborný lektor

          2012 – 2015 AZOS CS s.r.o

měřící technik – optická měření

          2001 – 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Sázava

vychovatel

 

Bc. Patrik Müller

Vzdělání

2008-2011, Technická univerzita v Liberci

Obor Pedagogika volného času

Praxe

2012 – nyní, MAJÁK o.p.s,

odborný lektor programů primární prevence

       2008 – 2012 MAJÁK o.p.s.

výkonný ředitel organizace, odborný lektor

       2001 – 2008 MAJÁK o.p.s.

lektor programů primární prevence

Programy pro třídní skupiny

ADAPTAČNÍ PROGRAM

nové kolektivy ZŠ  / 4 x 60 min / 1 900 Kč

Jednorázový program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na nastavení nově vytvořeného kolektivu, společné hledání pravidel skupiny a zdůraznění spolupráce kolektivu s učitelem. Program je sestaven prožitkovými aktivitami (dramatické, improvizační a jiné techniky) s důrazem na jejich reflexi. Program nastiňuje a reflektuje možný potenciál fungování kolektivu. Po konzultaci s třídním učitelem je možné do programu zakomponovat konkrétní požadavky či potřeby. Program vede odborný lektor a asistent a probíhá v prostorách MAJÁKu o.p.s. v Liberci – Ruprechticích.

Program je určen novým kolektivům na ZŠ.

Obecný cíl:

Eliminovat faktory vedoucí k rizikovému chování skupiny i jednotlivců, tedy pomoci třídnímu kolektivu zlepšit vzájemné vztahy.

Specifické cíle:

Posílit zdravou osobnost žáka, rozvíjet jeho dovednosti v sociální a emocionální oblasti.
Rozvíjet schopnosti žáků v oblasti komunikace, diskuze, řešení problému.
Nastavit pravidla společného fungování skupiny v průběhu studia.
Prevence a minimalizace šikany. 

 

KLIMA TŘÍDY

4. - 9. ročníky ZŠ / 4 x 60 min / 1 900 Kč

Program s časovou dotací 4 hodiny je zaměřen na podporu spolupráce a soudržnosti třídního kolektivu a také na rozvoj důvěry a komunikace. Program využívá technik prožitkové pedagogiky s důrazem na reflexi jednotlivých aktivit. Součástí programu je pozorování skupiny a zmapování třídní atmosféry, program ale neslouží jako diagnostika třídní skupiny. Program vede odborný lektor a asistent a probíhá v prostorách MAJÁKu o.p.s. v Liberci – Ruprechticích. Program lze dle dohody navýšit na více setkání.

Program je určen třídním kolektivům 4. – 9. ročníků na ZŠ.

Obecný cíl:

Rozvíjet vzájemnou kooperaci a důvěru.

Specifické cíle:

Praktické uchopení spolupráce ve skupině.
Vědomě vytvářet bezpečný prostor a nastavovat hranice v kolektivu.
Rozvoj respektování odlišností.

Tematické preventivní programy

ZDRAVÉ TĚLO

2. ročník / 45 min / 450 Kč

Program se zaměřuje na postoje žáků a porozumění problematiky vzniku závislosti a zdravotních rizik spojených s užíváním tabákových výrobků. Program pracuje s riziky užívání tabákových výrobků, popisuje zdravotní problémy a vysvětluje pojem závislost. Program zmiňuje nebezpečí pasivního kouření s důrazem na ochranu vlastního zdraví. Tyto pojmy vysvětluje formou aktivit. V programu se žáci také seznámí s postupem při nalezení injekční stříkačky.

Obecný cíl:

Chránit své tělo před nebezpečnými a škodlivými látkami obsaženými v tabákových výrobcích či na nalezených injekčních stříkačkách.

Specifické cíle:

Porozumět škodlivosti aktivního i pasivního kouření.
Porozumět pojmu závislost.
Znát správný postup při nalezení injekční stříkačky.

  

KDO JSEM?

3. ročník / 45 min / 450 Kč

Program se zaměřuje na prevenci projevů rasismu a xenofobie u žáků a zdůrazňuje jedinečnost každého člověka, vede žáky k vzájemnému respektu. Lektor pracuje s předsudky a utvářením názoru na člověka podle prvního dojmu. Poté žáci pracují ve skupinách, kdy jsou pojmenovány kulturní a jiné rozdíly mezi příslušníky různých národností.

Obecný cíl:

Předcházet projevům rasismu a xenofobie u žáků.

Specifické cíle:

Poukázat na vliv předsudků a stereotypů.
Pojmenovat rozdíly odlišných kultur.

 

AGRESE

3. ročník / 2 x 45 min / 900 Kč

Program vede interaktivní formou k porozumění a utvrzování respektu vůči druhým. Učí rozpoznávat, co je legrace a co ubližování. Povzbuzuje žáky k ohleduplnému chování vůči sobě navzájem, formou aktivit nastiňuje nutnost kompromisu v mezilidských vztazích, zároveň i reflektuje vztahy v třídním kolektivu. Druhá hodina je po úvodní části věnována aktivitě zaměřené na spolupráci žáků, žáci také v závěru písemně reflektují téma agrese. Na závěr programu probíhá reflexe programu.

Obecný cíl:

Předcházet agresivnímu chování žáků.

Specifické cíle:

Vést žáky k porozumění hranice mezi legrací a ubližováním.
Pojmenovat možné způsoby řešení vyhrocených situací.

 

 

JÁ A INTERNET

3. ročník / 2 x 45 min / 900 Kč

Program poukazuje na možná nebezpečí na internetu, a to především na kontakt s cizími lidmi, trávení času na telefonu a také na riziko setkání se na internetu s nevhodným obsahem. Program reaguje na začátek komunikace žáků na internetu již v nižších ročnících.

Obecný cíl:

Vést žáky k bezpečnému pohybu na internetu.

Specifické cíle:

Porozumění rozdílu mezi reálným a virtuálním světem.
Vést žáky k tomu, aby nekomunikovali na internetu s cizími lidmi.

 

 

 

SRANDA NEBO UBLIŽOVÁNÍ

6. - 9. ročník / 3 x 45 min / 1 500 Kč

Program je zaměřený na práci se skupinovou dynamikou. Soustřeďuje se na prohlubování týmové spolupráce a komunikace žáků v kolektivu. Dále se zabývá formováním skupiny s ohledem na respektování a toleranci každého jednotlivce ve třídě. Učí žáky vnímat vzájemnou rozdílnost a vede je ke zdravému přístupu při začleňování každého jedince do kolektivu.

Obsahem bude i poukazování na vzájemné odlišnosti a následné uchopení, které je pro celý kolektiv výhodou a dobrým nasměrováním. Cílem je posílit soudržnost kolektivu a eliminace rizik projevů šikany.

Obecné cíle:

Posílit soudržnost kolektivu.
Vést žáky k porozumění hranic mezi vrstevníky.
Uvedení žáků do problematiky šikany a jejího dopadu na člověka.

 

 

BEZPEČNĚ NA INTERNETU

6. - 9. ročník / 3 x 45 min / 1 500 Kč

Program poukazuje na virtualizování dnešní doby. Poukazuje na to, jak jednoduše lidé utíkají před problémy do virtuálního světa. V něm pak problémy reality nahrazují úspěchy ve virtuálním světě. To se projevuje útěky do gamblingu, hraní počítačových her, nepřiměřeného sledování seriálů a filmů, youtuberingem. Dále také komunikací a získáváním obdivu přes sociální sítě a ochranou soukromí.

Obecné cíle:

Poukázat na rozdíl ve fungování v reálném a virtuálním světě.
Ukázat na rizika netolismu, gamblingu, youtuberingu a častého hraní her.

Komplexní program "Jdi dál!"

Cílem komplexního programu primární prevence je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy od 4. do 9. ročníku a efektivně předcházet vzniku rizikového chování u žáků.

Témata a jejich časové dotace jsou zpracovány na základě doporučení MŠMT pro tvorbu Preventivního programu školy. Tematické bloky jsou variabilní, na základě konzultace a zhodnocení lze bloky upravovat dle analýzy potřeb tříd.

Časová dotace je 6 vyučovacích hodin pro jednotlivé ročníky. V rámci ročníku je program rozdělen do dvou tematických celků po 3 vyučovacích hodinách přímé práce s kolektivem, v celkové ceně pro jeden ročník 2 700 Kč (včetně nabídky konzultací). 

Pro efektivitu komplexního programu je zásadní přítomnost třídního pedagoga po celou dobu programu. Před programem je pedagog lektorem informován o jeho roli a zapojení do daného programu.

Při objednání 6hodinového programu pro jednu třídu v rámci komplexního programu budou setkání realizována s určitým časovým rozestupem (ideálně každé v jiném školním pololetí). Naší snahou je Vám při objednávce programů vyjít vstříc a v rámci možností optimalizovat harmonogram realizace tak, aby pro Vás byl co nejvýhodnější.

Komplexní program všeobecné primární prevence pro 4. - 9. třídy základních škol získal v roce 2014 certifikát odborné způsobilosti poskytovatele primární prevence rizikového chování. Certifikát je platný do roku 2019. V případě potřeby je k nahlédnutí k dispozici zde nebo na www.nuv.cz.

 

ALKOHOL A KOUŘENÍ

4. ročník / 1. blok / 3 x 45 min / 1 350 Kč

Tento blok preventivního programu se věnuje nebezpečí návykových látek a závislostí. První hodina je věnována hlubšímu seznámení žáků s lektorem a se způsobem práce MAJÁKu. Další část je zaměřena na uvědomění si míry nebezpečí vzniku látkových i nelátkových závislostí. V další části se podrobněji věnuje škodlivosti cigaretového kouře. 

Obecný cíl:

Porozumět a předcházet nebezpečí závislosti na alkoholu a tabákových výrobcích. 

Specifické cíle:

Zařadit alkohol a cigarety mezi návykové látky.
Zvýšit povědomí žáků o škodlivosti cigaretového kouře – pasivní kouření.


JSME PARTA?

4. ročník / 2. blok / 3 x 45 min / 1 350 Kč

Program pracuje s problematikou šikany a ubližování. Žáci nejprve popisují své místo v kolektivu pomocí kartiček s emocemi. Následně probíhá aktivita pro celou třídu, která pracuje se schopností třídní skupiny vzájemně spolupracovat. Poté jsou zařazeny aktivity pro zhodnocení třídní koheze a spolupráce. V poslední části je věnován prostor pojmu šikana, důraz je položen na tři hlavní rysy šikany (násilí, opakování a skrytost). Žáci v závěru programu písemně hodnotí svou třídu, jejich dopisy lektor shrnuje a probíhá zpětná vazba.

Obecný cíl:

Cílem programu je vést žáky k porozumění pojmu šikana a posílit vzájemný respekt.

Specifické cíle:

Porozumět, že šikana je cílené, opakované násilí.
Znát své svobodné právo říct, co se mi nelíbí.
Pojmenovat, že prvním krokem k řešení šikany je svěřit se rodiči, učiteli nebo jiné dospělé osobě, ke které mám důvěru.
 

JSEM ORIGINÁL

5. ročník / 1. blok / 3 x 45 min / 1 350 Kč

Program cílí na uvědomění si vlastní hodnoty, podporu zdravého sebevědomí a uchopování respektu vůči ostatním v kolektivu. V úvodní části je vyzdvižena originalita jednotlivců a důležitost hranice mezi legrací a ubližováním – tato část se také dotýká porozumění pojmu krása s ohledem na srovnávání se. V druhé části probíhá aktivita, kdy se kolektiv učí spolupracovat a zlepšovat se ve společném fungování i komunikaci. Závěrečná část se zabývá problematikou šikany a ubližování. Žáci poté hodnotí třídní kolektiv. V následné diskuzi je prostor pro otevření konfliktů či problémů, se kterými se ve třídě žáci potýkají.

Obecný cíl:

Podpora lidské originality – zdravého sebevědomí.

Specifické cíle:

Umět sdělit nepříjemné chování druhých.
Posílit nastavení vzájemného respektu.
Podpora pozitivních vztahů v kolektivu.

 

KYBERSVĚT

5. ročník / 2. blok / 3 x 45 min / 1 350 Kč

Program se věnuje současnému pojetí kyberprostoru. Žáci jsou ve skupinové práci vedeni k uvědomění vlivu internetu a jeho výhod i nevýhod. Program dále reaguje na problematiku pohybu na sociálních sítích. Povzbuzuje žáky k ochraně osobních informací při vlastní prezentaci na internetu, předkládá zásady bezpečného užívání internetu. Program se také zabývá kyberšikanou a nebezpečím závislosti na internetu či na hraní hazardních her - online gambling s důrazem na přesah chování ve virtuálním světě do toho reálného. Program je veden formou velké deskové hry, která zahrnuje výše popsané oblasti.

Obecný cíl:

Zvýšit povědomí o možném nebezpečí pohybu na internetu.
Poskytnout základní pravidla pro pohyb na internetu. 

Specifické cíle:

Posílit správné nastavení profilu žáků.
Přiblížit problematiku kyberšikany – její druhy, prostředky a ochrana. 
Upozornit na problematiku hazardního hráčství.

 

ZÁVISLOSTI

6. ročník / 1. blok / 3 x 45 min / 1 350 Kč

Program je zaměřen na prevenci závislosti na tabákových výrobcích a alkoholu. V úvodní části žáci pracují s mýty vztahujícími se k problematice kouření (klady a zápory). Poté je věnován prostor alkoholu - program informuje o procentuálním obsahu alkoholu v různých nápojích a představuje fáze působení alkoholu na lidský organismus. Závěrečná část se zabývá předcházením vzniku závislosti na počítači a online gamblingu.

Obecný cíl:

Posílit dovednost žáků k předcházení závislosti na tabákových výrobcích, alkoholu a nelátkových závislostí.

Specifické cíle:

Definovat závislost na alkoholu a tabákových výrobcích a jejich zařazení mezi návykové látky.
Přiblížit žákům pověry spojené s užíváním alkoholu.
Vést žáky k porozumění a postoji, že normální je nekouřit.

 

ČAS ZMĚNY

6. ročník / 2. blok / 3 x 45 min / 1 350 Kč

Program je cílen na posílení zdravého sebevědomí žáků a uvědomění vlastní hodnoty v období dospívání. V jedné z aktivit žáci pracují s pojmem dospívání v kontextu dětství a dospělosti, dále jsou povzbuzeni k přirozenému způsobu dospívání. Následně jsou vedeni k uchopení vlastní hodnoty a jedinečnosti formou aktivity, která současně přispívá k soudržnosti třídní skupiny. V poslední části se program zaměřuje na tělesné proměny v období dospívání.

Obecný cíl:

Cílem programu je vést žáky k posílení vlastní hodnoty a sebepřijetí v období dospívání.

Specifické cíle:

Porozumět dospívání jako procesu vedoucímu k dospělosti.
Respektovat odlišnosti opačného pohlaví.
Zvýšit povědomí o tělesných změnách v období dospívání.

 

KRÁSA

7. ročník / 1. blok / 3 x 45 min / 1 350 Kč

Program se zabývá problematikou pojetí vlastní krásy a sebepřijetí. V úvodní části žáci v řízené diskuzi pracují se základními pojmy v oblasti poruch příjmu potravy. Následuje aktivita, ve které lektor pracuje s touhou po dokonalém, atraktivním vzhledu a riziky spojenými s tímto trendem, které mohou vést k poruchám příjmu potravy. Poslední část programu se blíže věnuje tématu subkultur. 

Obecný cíl:

Rozvíjení úcty k sobě i ostatním.

Specifické cíle:

Upevnit v žácích pojetí vlastní krásy – nesnažit se být někým jiným.
Předcházet vzniku poruch příjmu potravy.

 

NÁVYKOVÉ LÁTKY

7. ročník / 2. blok / 3 x 45 min / 1 350 Kč

Program je zaměřen na prevenci užívání návykových, omamných a psychotropních látek a experimentování s nimi. Program pracuje s rozdělením návykových látek, včetně alkoholu a tabákových výrobků, vysvětluje vznik a závažnost závislosti a působí na postoje žáků v této oblasti. Dále se program věnuje drogové problematice ve spojitosti s právní odpovědností žáků – žáci se formou aktivity seznámí s důsledky drogové kriminality. V závěrečné části žáci pracují s aktivitou, ve které mají možnost si uvědomit, jaké důsledky přináší v reálném životě užívání návykových látek.

Obecný cíl:

Vést žáky k životu bez návykových látek a bez experimentování s nimi. 

Specifické cíle:

Základní informovanost žáků o alkoholu, tab. výrobcích a dalších návykových látkách.
Porozumět pojmům experimentování, návyk a závislost.
Uvědomění si dopadu užívání návykových látek.

 

DIGITÁLNÍ DOMORODCI

8. ročník / 1. blok / 3 x 45 min / 1 350 Kč

Program se věnuje kyberšikaně a bezpečnosti na internetu. Žáci pracují s okruhy témat: výhody a rizika internetu, sociální sítě a kyberšikana, dále program upozorňuje na online nebezpečí, jako je násilí, pornografie, gambling a další. Závěrečná část je věnována tématu kyberšikana. 

Obecný cíl:

Úvod do problematiky kyberšikany.  

Specifický cíl:

Vést žáky k bezpečnému užívání internetu.  
Vést žáky k uchopování kritického myšlení při pohybu na internetu.

 

 

SEXUALITA

8. ročník / 2. blok / 3 x 45 min / 1 350 Kč

Program se zabývá tématem sexuality jako základní součásti lidského života. Program pracuje s pojmy sexualita, sexuální role, orientace, emoce a láska, partnerské vztahy. Pomocí aktivity jsou žákům představeny možné dopady vlastních rozhodnutí na život jedince. Další aktivita poukazuje na vliv médií a vrstevníků v dané problematice, rozvíjí komunikační dovednosti i celkovou spolupráci žáků. V poslední hodině je pomocí písemných dotazů žáků prostor diskutovat na zvolená témata a oblasti, které žáky zajímají.

Obecný cíl:

Posílit zodpovědnost žáků v sexuálním chování.

Specifické cíle:

Pochopit širší kontext lidské sexuality.
Reflektovat tlak okolí a jeho dopady na vlastní úsudek.
Posilovat dovednost odmítnout.

 

RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ

9. ročník / 1. blok / 3 x 45 min / 1 350 Kč

Program formuje postoje žáků k odpovědnému jednání v sexuální oblasti, je zaměřen na prevenci předčasného či nechtěného těhotenství a prevenci nákazy pohlavně přenosnými nemocemi (dále PPN). Žáci pracují s pojmy partnerské vztahy, rizikové sexuální chování, antikoncepce, PPN a jejich léčba aj. Do tématu jsou žáci zapojeni formou tvorby příběhu dle zadání lektora. V poslední hodině probíhá aktivita kdy žáci pomocí kostky rozhodují o životních rozhodnutích hlavní hrdinky smyšleného příběhu. 

Obecný cíl:

Zodpovědné jednání v sexuálním životě. 

Specifické cíle:

Osvojení pojmů a propojení souvislostí s riziky sexuálního života.
Porozumět způsobům nakažení se PPN a možnostem spolehlivé ochrany.
Posilovat zdravé postoje žáků v oblasti zodpovědného plánování rodičovství.

 

EXTREMISMUS

9. ročník / 2. blok / 3 x 45 min / 1 350 Kč

Program se zabývá vlivem stereotypů a vznikem extrémního chování, také žákům přibližuje politické spektrum společnosti. V aktivitě Nová identita se žáci vciťují do identity zástupců minoritních skupin ve společnosti, aktivita rozvíjí schopnost empatie žáků s těmito skupinami. Dále žáci pracují s pojmy politického spektra v demokratické společnosti a se vznikem extrémních skupin. V poslední části probíhá aktivita, která napomáhá uvědomění si souvislostí a problematiky sekt.

Obecný cíl:

Předcházet rasismu a uvědomit si sílu nebezpečí "nadřazenosti".

Specifické cíle:

Rozvíjet demokratické smýšlení a respekt vůči ostatním.
Prohloubit empatické vnímání vůči menšinám žijících v ČR.

 

 

loga_zakladatele