Komplexní program "Jdi dál!"

Cílem komplexního programu primární prevence je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy od 4. do 9. ročníku a efektivně předcházet vzniku rizikového chování u žáků.

Témata a jejich časové dotace jsou zpracovány na základě doporučení MŠMT pro tvorbu Preventivního programu školy. Tematické bloky jsou variabilní, na základě konzultace a zhodnocení lze bloky upravovat dle analýzy potřeb tříd.

Časová dotace je 6 vyučovacích hodin pro jednotlivé ročníky. V rámci ročníku je program rozdělen do dvou tematických celků po 3 vyučovacích hodinách přímé práce s kolektivem, v celkové ceně pro jeden ročník 2 700 Kč (včetně nabídky konzultací). 

Pro efektivitu komplexního programu je zásadní přítomnost třídního pedagoga po celou dobu programu. Před programem je pedagog lektorem informován o jeho roli a zapojení do daného programu.

Při objednání 6hodinového programu pro jednu třídu v rámci komplexního programu budou setkání realizována s určitým časovým rozestupem (ideálně každé v jiném školním pololetí). Naší snahou je Vám při objednávce programů vyjít vstříc a v rámci možností optimalizovat harmonogram realizace tak, aby pro Vás byl co nejvýhodnější.

Komplexní program všeobecné primární prevence pro 4. - 9. třídy základních škol získal v roce 2014 certifikát odborné způsobilosti poskytovatele primární prevence rizikového chování. Certifikát je platný do roku 2019. V případě potřeby je k nahlédnutí k dispozici zde nebo na www.nuv.cz.

 

ALKOHOL A KOUŘENÍ

4. ročník / 1. blok / 3 x 45 min / 1 350 Kč

Tento blok preventivního programu se věnuje nebezpečí návykových látek a závislostí. První hodina je věnována hlubšímu seznámení žáků s lektorem a se způsobem práce MAJÁKu. Další část je zaměřena na uvědomění si míry nebezpečí vzniku látkových i nelátkových závislostí. V další části se podrobněji věnuje škodlivosti cigaretového kouře. 

Obecný cíl:

Porozumět a předcházet nebezpečí závislosti na alkoholu a tabákových výrobcích. 

Specifické cíle:

Zařadit alkohol a cigarety mezi návykové látky.
Zvýšit povědomí žáků o škodlivosti cigaretového kouře – pasivní kouření.


JSME PARTA?

4. ročník / 2. blok / 3 x 45 min / 1 350 Kč

Program pracuje s problematikou šikany a ubližování. Žáci nejprve popisují své místo v kolektivu pomocí kartiček s emocemi. Následně probíhá aktivita pro celou třídu, která pracuje se schopností třídní skupiny vzájemně spolupracovat. Poté jsou zařazeny aktivity pro zhodnocení třídní koheze a spolupráce. V poslední části je věnován prostor pojmu šikana, důraz je položen na tři hlavní rysy šikany (násilí, opakování a skrytost). Žáci v závěru programu písemně hodnotí svou třídu, jejich dopisy lektor shrnuje a probíhá zpětná vazba.

Obecný cíl:

Cílem programu je vést žáky k porozumění pojmu šikana a posílit vzájemný respekt.

Specifické cíle:

Porozumět, že šikana je cílené, opakované násilí.
Znát své svobodné právo říct, co se mi nelíbí.
Pojmenovat, že prvním krokem k řešení šikany je svěřit se rodiči, učiteli nebo jiné dospělé osobě, ke které mám důvěru.
 

JSEM ORIGINÁL

5. ročník / 1. blok / 3 x 45 min / 1 350 Kč

Program cílí na uvědomění si vlastní hodnoty, podporu zdravého sebevědomí a uchopování respektu vůči ostatním v kolektivu. V úvodní části je vyzdvižena originalita jednotlivců a důležitost hranice mezi legrací a ubližováním – tato část se také dotýká porozumění pojmu krása s ohledem na srovnávání se. V druhé části probíhá aktivita, kdy se kolektiv učí spolupracovat a zlepšovat se ve společném fungování i komunikaci. Závěrečná část se zabývá problematikou šikany a ubližování. Žáci poté hodnotí třídní kolektiv. V následné diskuzi je prostor pro otevření konfliktů či problémů, se kterými se ve třídě žáci potýkají.

Obecný cíl:

Podpora lidské originality – zdravého sebevědomí.

Specifické cíle:

Umět sdělit nepříjemné chování druhých.
Posílit nastavení vzájemného respektu.
Podpora pozitivních vztahů v kolektivu.

 

KYBERSVĚT

5. ročník / 2. blok / 3 x 45 min / 1 350 Kč

Program se věnuje současnému pojetí kyberprostoru. Žáci jsou ve skupinové práci vedeni k uvědomění vlivu internetu a jeho výhod i nevýhod. Program dále reaguje na problematiku pohybu na sociálních sítích. Povzbuzuje žáky k ochraně osobních informací při vlastní prezentaci na internetu, předkládá zásady bezpečného užívání internetu. Program se také zabývá kyberšikanou a nebezpečím závislosti na internetu či na hraní hazardních her - online gambling s důrazem na přesah chování ve virtuálním světě do toho reálného. Program je veden formou velké deskové hry, která zahrnuje výše popsané oblasti.

Obecný cíl:

Zvýšit povědomí o možném nebezpečí pohybu na internetu.
Poskytnout základní pravidla pro pohyb na internetu. 

Specifické cíle:

Posílit správné nastavení profilu žáků.
Přiblížit problematiku kyberšikany – její druhy, prostředky a ochrana. 
Upozornit na problematiku hazardního hráčství.

 

ZÁVISLOSTI

6. ročník / 1. blok / 3 x 45 min / 1 350 Kč

Program je zaměřen na prevenci závislosti na tabákových výrobcích a alkoholu. V úvodní části žáci pracují s mýty vztahujícími se k problematice kouření (klady a zápory). Poté je věnován prostor alkoholu - program informuje o procentuálním obsahu alkoholu v různých nápojích a představuje fáze působení alkoholu na lidský organismus. Závěrečná část se zabývá předcházením vzniku závislosti na počítači a online gamblingu.

Obecný cíl:

Posílit dovednost žáků k předcházení závislosti na tabákových výrobcích, alkoholu a nelátkových závislostí.

Specifické cíle:

Definovat závislost na alkoholu a tabákových výrobcích a jejich zařazení mezi návykové látky.
Přiblížit žákům pověry spojené s užíváním alkoholu.
Vést žáky k porozumění a postoji, že normální je nekouřit.

 

ČAS ZMĚNY

6. ročník / 2. blok / 3 x 45 min / 1 350 Kč

Program je cílen na posílení zdravého sebevědomí žáků a uvědomění vlastní hodnoty v období dospívání. V jedné z aktivit žáci pracují s pojmem dospívání v kontextu dětství a dospělosti, dále jsou povzbuzeni k přirozenému způsobu dospívání. Následně jsou vedeni k uchopení vlastní hodnoty a jedinečnosti formou aktivity, která současně přispívá k soudržnosti třídní skupiny. V poslední části se program zaměřuje na tělesné proměny v období dospívání.

Obecný cíl:

Cílem programu je vést žáky k posílení vlastní hodnoty a sebepřijetí v období dospívání.

Specifické cíle:

Porozumět dospívání jako procesu vedoucímu k dospělosti.
Respektovat odlišnosti opačného pohlaví.
Zvýšit povědomí o tělesných změnách v období dospívání.

 

KRÁSA

7. ročník / 1. blok / 3 x 45 min / 1 350 Kč

Program se zabývá problematikou pojetí vlastní krásy a sebepřijetí. V úvodní části žáci v řízené diskuzi pracují se základními pojmy v oblasti poruch příjmu potravy. Následuje aktivita, ve které lektor pracuje s touhou po dokonalém, atraktivním vzhledu a riziky spojenými s tímto trendem, které mohou vést k poruchám příjmu potravy. Poslední část programu se blíže věnuje tématu subkultur. 

Obecný cíl:

Rozvíjení úcty k sobě i ostatním.

Specifické cíle:

Upevnit v žácích pojetí vlastní krásy – nesnažit se být někým jiným.
Předcházet vzniku poruch příjmu potravy.

 

NÁVYKOVÉ LÁTKY

7. ročník / 2. blok / 3 x 45 min / 1 350 Kč

Program je zaměřen na prevenci užívání návykových, omamných a psychotropních látek a experimentování s nimi. Program pracuje s rozdělením návykových látek, včetně alkoholu a tabákových výrobků, vysvětluje vznik a závažnost závislosti a působí na postoje žáků v této oblasti. Dále se program věnuje drogové problematice ve spojitosti s právní odpovědností žáků – žáci se formou aktivity seznámí s důsledky drogové kriminality. V závěrečné části žáci pracují s aktivitou, ve které mají možnost si uvědomit, jaké důsledky přináší v reálném životě užívání návykových látek.

Obecný cíl:

Vést žáky k životu bez návykových látek a bez experimentování s nimi. 

Specifické cíle:

Základní informovanost žáků o alkoholu, tab. výrobcích a dalších návykových látkách.
Porozumět pojmům experimentování, návyk a závislost.
Uvědomění si dopadu užívání návykových látek.

 

DIGITÁLNÍ DOMORODCI

8. ročník / 1. blok / 3 x 45 min / 1 350 Kč

Program se věnuje kyberšikaně a bezpečnosti na internetu. Žáci pracují s okruhy témat: výhody a rizika internetu, sociální sítě a kyberšikana, dále program upozorňuje na online nebezpečí, jako je násilí, pornografie, gambling a další. Závěrečná část je věnována tématu kyberšikana. 

Obecný cíl:

Úvod do problematiky kyberšikany.  

Specifický cíl:

Vést žáky k bezpečnému užívání internetu.  
Vést žáky k uchopování kritického myšlení při pohybu na internetu.

 

 

SEXUALITA

8. ročník / 2. blok / 3 x 45 min / 1 350 Kč

Program se zabývá tématem sexuality jako základní součásti lidského života. Program pracuje s pojmy sexualita, sexuální role, orientace, emoce a láska, partnerské vztahy. Pomocí aktivity jsou žákům představeny možné dopady vlastních rozhodnutí na život jedince. Další aktivita poukazuje na vliv médií a vrstevníků v dané problematice, rozvíjí komunikační dovednosti i celkovou spolupráci žáků. V poslední hodině je pomocí písemných dotazů žáků prostor diskutovat na zvolená témata a oblasti, které žáky zajímají.

Obecný cíl:

Posílit zodpovědnost žáků v sexuálním chování.

Specifické cíle:

Pochopit širší kontext lidské sexuality.
Reflektovat tlak okolí a jeho dopady na vlastní úsudek.
Posilovat dovednost odmítnout.

 

RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ

9. ročník / 1. blok / 3 x 45 min / 1 350 Kč

Program formuje postoje žáků k odpovědnému jednání v sexuální oblasti, je zaměřen na prevenci předčasného či nechtěného těhotenství a prevenci nákazy pohlavně přenosnými nemocemi (dále PPN). Žáci pracují s pojmy partnerské vztahy, rizikové sexuální chování, antikoncepce, PPN a jejich léčba aj. Do tématu jsou žáci zapojeni formou tvorby příběhu dle zadání lektora. V poslední hodině probíhá aktivita kdy žáci pomocí kostky rozhodují o životních rozhodnutích hlavní hrdinky smyšleného příběhu. 

Obecný cíl:

Zodpovědné jednání v sexuálním životě. 

Specifické cíle:

Osvojení pojmů a propojení souvislostí s riziky sexuálního života.
Porozumět způsobům nakažení se PPN a možnostem spolehlivé ochrany.
Posilovat zdravé postoje žáků v oblasti zodpovědného plánování rodičovství.

 

EXTREMISMUS

9. ročník / 2. blok / 3 x 45 min / 1 350 Kč

Program se zabývá vlivem stereotypů a vznikem extrémního chování, také žákům přibližuje politické spektrum společnosti. V aktivitě Nová identita se žáci vciťují do identity zástupců minoritních skupin ve společnosti, aktivita rozvíjí schopnost empatie žáků s těmito skupinami. Dále žáci pracují s pojmy politického spektra v demokratické společnosti a se vznikem extrémních skupin. V poslední části probíhá aktivita, která napomáhá uvědomění si souvislostí a problematiky sekt.

Obecný cíl:

Předcházet rasismu a uvědomit si sílu nebezpečí "nadřazenosti".

Specifické cíle:

Rozvíjet demokratické smýšlení a respekt vůči ostatním.
Prohloubit empatické vnímání vůči menšinám žijících v ČR.

 

 

loga_zakladatele