Komplexní program "Jdi dál!"

Cílem komplexního programu primární prevence je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy od 4. do 9. ročníku. Cílem je efektivně předcházet vzniku rizikového chování u žáků.

Časová dotace je dva bloky po 3 vyučovacích hodinách, v ceně programu je také možnost konzultace.

Programy jsou vedeny v komunitním kruhu.

Pro efektivitu programů je zásadní přítomnost třídního pedagoga.

Při objednání obou bloků programu pro jednu třídu budou setkání realizována s časovým rozestupem (ideálně každé v jiném školním pololetí).

Komplexní program všeobecné primární prevence pro 4. - 9. třídy základních škol má certifikát odborné způsobilosti poskytovatele primární prevence rizikového chování.

Certifikát je k nahlédnutí na webových stránkách www.majakops.cz 

 

    

ALKOHOL A KOUŘENÍ

4. ročník / 1. blok / 3 x 45 min / 1 450 Kč

Program se nejprve věnuje seznámení žáků s lektorem a s prací organizace Maják. Formou aktivity pak žáci pracují se škodlivými a zdraví prospěšnými činnostmi znázorněnými na fotografiích. V návaznosti na to žáci pracují s pojmem závislost. Následně jsou vedeni k zamyšlení se nad působením alkoholu, škodlivostí cigaretového kouře a vlivem pasivního kouření.

Obecný cíl:

Předcházet nebezpečí závislosti na alkoholu a tabákových výrobcích.

 

Specifické cíle:

Zvýšit povědomí žáků o škodlivosti tabákových výrobků včetně pasivního kouření.

Porozumět nebezpečí užívání alkoholu.

 

 

 

    

JSME PARTA

4. ročník / 1. blok / 3 x 45 min / 1 450 Kč 

 

 

V programu žáci pomocí karet s emocemi zhodnocují jejich vnímání se v třídním kolektivu. Dále jsou zařazeny aktivity pro spolupráci třídní skupiny a pro rozkrytí vztahů a pozic mezi žáky. S žáky je následně otevřeno téma záměrného ubližování – jaké jsou znaky, jak toto jednání řešit a jak tomu předejít, následuje práce s příběhy. V závěru programu žáci vyplňují nedokončené věty jako další nástroj mapování třídního kolektivu.

Obecný cíl:

Vést žáky k porozumění pojmu záměrného ubližování – šikany. 

 

Specifické cíle:

Posílit vzájemný respekt v kolektivu.

Rozvíjet spolupráci žáků.

Rámcově diagnostikovat vztahy v kolektivu.

 

 

   

JSEM ORIGINÁL

5. ročník / 1. blok / 3 x 45 min / 1 450 Kč

V úvodu programu jsou žáci povzbuzeni k uvědomění si vlastní hodnoty a svých silných stránek, a také k uchopování respektu vůči ostatním v kolektivu. Následuje aktivita zaměřená na vzájemné vztahy ve skupině. Dále je otevřeno téma záměrného ubližování, žáci pracují s příběhem. V poslední hodině je věnován prostor řešení aktuálních problémů v kolektivu, v závěru probíhá aktivita na posílení třídní soudržnosti.

Obecný cíl:

Vést žáky k porozumění pojmu záměrného ubližování – šikany. 

 

Specifické cíle:

Podpora lidské originality – zdravého sebevědomí.

Umět sdělit nepříjemné chování druhých. 

Posílit vzájemný respekt v kolektivu.

 

 

   

KYBERSVĚT

5. ročník / 2. blok / 3 x 45 min / 1 450 Kč

Během programu jsou žáci vedeni k uvědomění kladů a záporů virtuálního světa. Delší čas je věnován rozkrytí konkrétních rizik na internetu (kyberšikana, netolismus, gambling apod.) a zároveň jsou pojmenovány zásady bezpečného užívání internetu. V závěru se program věnuje tématu kyberšikany.

Obecný cíl:

Předcházet možným nebezpečím při pohybu na internetu.

 

Specifické cíle:

Přiblížit problematiku kyberšikany – její druhy, prostředky a prevence.

Seznámit žáky se zásadami bezpečného pohybu na internetu.

 

 

   

ZÁVISLOSTI

6. ročník / 1. blok / 3 x 45 min / 1 450 Kč

V úvodu žáci pracují s mýty o alkoholu. Následně jsou žáci tvorbou příběhů vedeni k porozumění závislosti na tabákových výrobcích. V poslední hodině program upozorňuje na závislost a experimentování v oblasti hazardního hráčství včetně on-line gamblingu.

Obecný cíl:

Předcházet závislosti na tabákových výrobcích a alkoholu a nelátkovým závislostem.

 

Specifické cíle:

Zvýšit dovednost odolávat tlaku vrstevnické skupiny.

 

 

   

ČAS ZMĚNY

6. ročník / 2. blok / 3 x 45 min / 1 450 Kč

V první hodině program pracuje se zasazením období dospívání do kontextu celého života a upozorňuje na jeho důležitost. Dále je formou aktivity posílena jedinečnost každého člověka, čímž jsou žáci vedeni k vzájemnému respektování se v kolektivu. Ve třetí hodině jsou pak s žáky probrány fyzické změny u chlapců a dívek během dospívání.

Obecný cíl:

Cílem programu je vést žáky k posílení vlastní hodnoty v období dospívání.

 

Specifické cíle:

Porozumět dospívání jako procesu vedoucímu k dospělosti. 

Zvýšit povědomí o tělesných změnách v období dospívání.

 

 

   

KRÁSA

7. ročník / 1. blok / 3 x 45 min / 1 450 Kč

V první hodině jsou žáci vedeni k uvědomění si okolního vlivu, včetně médií, na ideál krásy. Žáci výtvarně znázorňují, jak si představují hezké a ošklivé lidi. V další hodině pracují s pojmy krása, závislost, zdraví, poruchy příjmu potravy, plastiky, porovnávání se. Následně se program zaměřuje na vnímání vlastní hodnoty a sebepřijetí. V poslední hodině program pracuje s rozdíly mezi pohlavími a s genderovými stereotypy.

 

Obecný cíl:

Posílení vlastní hodnoty a sebepřijetí.

 

Specifické cíle:

Předcházet vzniku poruch příjmu potravy.

Rozvoj vzájemné úcty v kolektivu.

 

 

 

   

NÁVYKOVÉ LÁTKY

7. ročník / 2. blok / 3 x 45 min / 1 450 Kč

S žáky je otevřena problematika návykových látek a vlivy, které vedou k experimentování. V další hodině program pracuje s fázemi závislosti uživatele návykové látky. V poslední hodině si žáci mohou uvědomit a propojit, co vše závislost na návykových látkách bere.

 

Obecný cíl:

Předcházet vzniku závislosti na návykových látkách.

 

Specifické cíle:

Vést žáky k nastavení vlastního negativního postoje vůči experimentování a užívání.

 

 

   

DIGITÁLNÍ DOMORODCI

8. ročník / 1. blok / 3 x 45 min / 1 450 Kč

S žáky jsou nejprve formou brainstormingu probrány výhody internetu a jeho rizika, kyberšikana a vliv sociálních sítí. Následně žáci formou názorných ukázek špatně nastavených profilů pracují s bezpečným nastavením vlastního profilu, včetně správy hesel. Následuje aktivita upozorňující na nebezpečí, které hrozí při komunikaci s cizí osobou na internetu.

Obecný cíl:

Předcházet možným nebezpečím při pohybu na internetu.

 

Specifické cíle:

Přiblížit problematiku kyberšikany – její druhy, prostředky a ochrana.

Seznámit žáky se zásadami bezpečného pohybu na internetu.

 

 

   

SEXUALITA

8. ročník / 2. blok / 3 x 45 min / 1 450 Kč

Program pracuje s oblastmi spojenými s pojmem lidská sexualita. Následně program formou aktivity rozkrývá některé představy žáků o sexuálním životě a jejich reálné dopady na oblast partnerských vztahů. V poslední části je věnován prostor pro dotazy žáků v oblasti partnerských vztahů a chápání sexuality v období dospívání.

 

Obecný cíl:

Vést žáky k zodpovědnému přístupu k vlastní sexualitě.

 

Specifické cíle:

Reflektovat tlak okolí a jeho dopady na vlastní úsudek.

 

 

   

RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ

9. ročník / 1. blok / 3 x 45 min / 1 450 Kč

Program nejprve pracuje s riziky spojenými s pohlavně přenosnými nemocemi, nechtěným otěhotněním a jinými následky rizikového sexuálního chování. Žáci jsou vedeni k zodpovědnému přístupu a prevenci rizik. V poslední hodině je pak žákům v interaktivním příběhu znázorněn dopad různých rozhodnutí na život člověka.

Obecný cíl:

Zodpovědné jednání v sexuálním životě.

 

Specifické cíle:

Seznámit žáky s antikoncepčními metodami v oblasti adolescence.

Vést žáky k zodpovědnému přístupu v oblasti plánování rodičovství.

Seznámit žáky s příznaky některých pohlavně přenosných nemocí.

 

 

   

EXTREMISMUS

9. ročník / 2. blok / 3 x 45 min / 1 450 Kč

Program vede žáky k zamyšlení se nad postavením minorit v naší společnosti. Pracuje s tématem subkultur a jejich případnými riziky. V poslední části žáci pracují s problematikou sekt a jejich hlavními rysy.

Obecný cíl:

Předcházet vzniku extremistických názorů a postojů.

 

Specifické cíle:

Vést žáky k respektu vůči ostatním lidem v naší společnosti.

Upozornit na rizika spojená s některými subkulturami.

Ukázat na hlavní problémy a principy sekt a náboženských hnutí.

 

 

 

loga_zakladatele