Selektivní prevence

   

PROGRAMY SELEKTIVNÍ PREVENCE

4. - 9. ročníky ZŠ 

 

Program je určen pro žáky 4. – 9. ročníků ZŠ. Témata a bloky jsou stejné jako v rámci komplexního programu prevence. Program se zaměřuje na skupiny žáků, u nichž jsou aktuálně či dlouhodobě ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování.

V rámci programu je k dispozici 1 vyučovací hodina konzultace pro pedagoga.

 

Hlavní rizikové faktory:

Ve třídě už byla řešena šikana nebo kyberšikana,

Rizikové faktory – v jednotlivých tématech rizikového chování,

Kolektiv pro zdravotně znevýhodněné žáky (pro tělesně postižené, neslyšící apod.),

Speciální nebo praktické třídy,

Pobytové skupiny (dětská psychiatrie, výchovný ústav).

 

Nebo kombinace následujících:

Ve třídě proběhl program od SVP ČÁP nebo etopeda,

Riziko rasismu,

Poruchy příjmu potravy,

Děti z asociálních rodin a z vyloučených lokalit,

Drobná kriminalita,

Odmítnutí a vyřazení ve skupině,

Výrazně agresivní chování,

Vrstevnický tlak,

Nezdravé školní (třídní) klima. 

 

   

VRSTEVNICKÝ PROGRAM

 

 

Standardně program probíhá ve 4 setkáních v prostorách kmenové třídy. Náplní prvního setkání je diagnostika kolektivu (2 x 45 minut), posléze se sestavuje další program. Následují 3 setkání v rozsahu 3 x 45 minut. Program povede vždy dvojice lektorů.

Program nemá tematicky nastavenou strukturu, ta se nastavuje s pedagogem a vedením školy. 

Nejčastější důvody pro realizaci programu: nekázeň ve škole, šikana a příp. zotavení kolektivu, extrémní projevy agrese.

Program selektivní prevence povede vždy dvojice lektorů, sestavená z našich zkušených pracovníků.

 

Cíle programu: 

Napomáhat při diagnostice a řešení problému ve třídě.

Řešení vztahových potíží mezi spolužáky.

Předcházet výskytu šikany ve škole, případně přispět k jejímu efektivnímu řešení.

Předcházet rozvoji dalších forem rizikového chování.

Podporovat komunikaci mezi žáky a pedagogy.

 

 

loga_zakladatele