Selektivní prevence

PROGRAMY SELEKTIVNÍ PREVENCE

4. - 9. ročníky ZŠ 

 

Cílovou skupinou programu selektivní primární prevence jsou žáci 4. – 9. ročníků ZŠ ohrožení vznikem rizikového chování. Témata, bloky i cena jsou stejné jako v rámci komplexního programu. Program se zaměřuje na skupiny žáků, u nichž jsou aktuálně či dlouhodobě ve zvýšené míře přítomny rizikové faktory pro vznik a vývoj různých forem rizikového chování.

V rámci programu je počítáno s 1 vyučovací hodinou na konzultaci, kterou má pedagog k dispozici.

Hlavní rizikové faktory:

-          Ve třídě už byla řešena šikana nebo kyberšikana

-         Rizikové faktory - v jednotlivých tématech rizikového chování

-         Zdravotně znevýhodněný kolektiv (pro tělesně postižené, neslyšící apod.)

-         Speciální nebo praktické třídy

-         Pobytové skupiny (dětská psychiatrie, výchovný ústav)

-         Větší zneužívání návykových látek

-         On-line gambling

-         Drobná kriminalita

 
Nebo kombinace následujících:

Proběhlý program od SVP ČÁP nebo etopeda, riziko rasismu, poruchy příjmu potravy, žáci nemají hranice, špatné vztahy kolektiv-učitel, děti z asociálních rodin a z vyloučených lokalit, zvýšené sexuální projevy (vůči spolužákům, učitelům), zneužívání tabákových výrobků, alkoholu, experimentování s marihuanou, odmítnutí a vyřazení ve skupině, výrazně agresivní chování, sebepoškozování v kolektivu, brzký start sexuálního života, vrstevnický tlak, nezdravé školní (třídní) klima.

 

 

VRSTEVNICKÝ PROGRAM

 

Standardně program probíhá ve 4 setkáních v prostorách školní učebny. Náplní prvního setkání je diagnostika kolektivu (2x 45 minut), na jehož základě se sestavuje další program. Následují 3 setkání v rozsahu 3 x 45 minut. Počet setkání lze upravit dle domluvy, délka programu závisí na řešeném problému a na konkrétní situaci ve třídě.

Program nemá tematicky nastavenou strukturu, ta se nastavuje s pedagogem a žáky před a po úvodním setkání. Nejčastější témata: nekázeň ve škole, šikana a extrémní projevy agrese, rasismus a xenofobie, rizikové sexuální chování, negativní působení sekt, závislostní chování.

 

Cíle programu:

-          Napomáhat při diagnostice a řešení problému ve třídě.

-          Vztahové potíže mezi spolužáky.

-          Rozvíjet psychosociální dovednosti žáků.

-          Předcházet výskytu šikany ve škole, případně přispět k jejímu efektivnímu řešení.

-          Předcházet rozvoji dalších forem rizikového chování.

-          Podporovat komunikaci mezi žáky a pedagogy.


Vrstevnický program můžete objednávat po telefonické nebo e-mailové domluvě s Mgr. Janem Molnárem.

 

Lektoři programu:

Program selektivní prevence povede vždy dvojice lektorů, sestavená z našich tří zkušených pracovníků:

Mgr. Jan Molnár

Vzdělání

2015 – 2016, Specializační studium pro ŠMP, Klinika adiktologie na 1. LF UK v Praze a VFN v Praze

2008 – 2013, Technická univerzita v Liberci

Učitelství pro základní školy na FPHP

2004 – 2007, Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec

Maturitní obor – Předškolní a mimoškolní pedagogika

Praxe

2015 Vedení skupiny školních metodiků prevence pod Pedagogicko‑psychologickou poradnou v Liberci

        Pořádání Krajské konference primární prevence

2013 – nyní, MAJÁK o. p. s.,

vedoucí primární prevence, odborný lektor

2011  2013, MAJÁK o. p. s.

odborný lektor programů primární prevence

2009  2014, Křesťanská ZŠ a MŠ J. A. Komenského v Liberci

učitel na ZŠ

 

Mgr. David Just

Vzdělání

          2012 – 2015, Technická univerzita v Liberci

Studium v oblasti pedagogických věd – učitel

          2003 – 2005, Univerzita Hradec Králové, pedagogická fakulta

Rozšiřující studium speciální pedagogiky pro VŠ

          1995  2000, Univerzita Karlova, matematicko-fyzikální fakulta

Výpočtová matematika – průmyslová matematika

Praxe

          08/2015 – nyní, MAJÁK o.p.s,

výkonný ředitel organizace a odborný lektor

          2012 – 2015 AZOS CS s.r.o

měřící technik – optická měření

          2001 – 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Sázava

vychovatel

 

Bc. Patrik Müller

Vzdělání

2008-2011, Technická univerzita v Liberci

Obor Pedagogika volného času

Praxe

2012 – nyní, MAJÁK o.p.s,

odborný lektor programů primární prevence

       2008 – 2012 MAJÁK o.p.s.

výkonný ředitel organizace, odborný lektor

       2001 – 2008 MAJÁK o.p.s.

lektor programů primární prevence

 

loga_zakladatele