Tematické preventivní programy

ZDRAVÉ TĚLO

2. ročník / 45 min / 450 Kč

Program se zaměřuje na postoje žáků a porozumění problematiky vzniku závislosti a zdravotních rizik spojených s užíváním tabákových výrobků. Program pracuje s riziky užívání tabákových výrobků, popisuje zdravotní problémy a vysvětluje pojem závislost. Program zmiňuje nebezpečí pasivního kouření s důrazem na ochranu vlastního zdraví. Tyto pojmy vysvětluje formou aktivit. V programu se žáci také seznámí s postupem při nalezení injekční stříkačky.

Obecný cíl:

Chránit své tělo před nebezpečnými a škodlivými látkami obsaženými v tabákových výrobcích či na nalezených injekčních stříkačkách.

Specifické cíle:

Porozumět škodlivosti aktivního i pasivního kouření.
Porozumět pojmu závislost.
Znát správný postup při nalezení injekční stříkačky.

  

KDO JSEM?

3. ročník / 45 min / 450 Kč

Program se zaměřuje na prevenci projevů rasismu a xenofobie u žáků a zdůrazňuje jedinečnost každého člověka, vede žáky k vzájemnému respektu. Lektor pracuje s předsudky a utvářením názoru na člověka podle prvního dojmu. Poté žáci pracují ve skupinách, kdy jsou pojmenovány kulturní a jiné rozdíly mezi příslušníky různých národností.

Obecný cíl:

Předcházet projevům rasismu a xenofobie u žáků.

Specifické cíle:

Poukázat na vliv předsudků a stereotypů.
Pojmenovat rozdíly odlišných kultur.

 

AGRESE

3. ročník / 2 x 45 min / 900 Kč

Program vede interaktivní formou k porozumění a utvrzování respektu vůči druhým. Učí rozpoznávat, co je legrace a co ubližování. Povzbuzuje žáky k ohleduplnému chování vůči sobě navzájem, formou aktivit nastiňuje nutnost kompromisu v mezilidských vztazích, zároveň i reflektuje vztahy v třídním kolektivu. Druhá hodina je po úvodní části věnována aktivitě zaměřené na spolupráci žáků, žáci také v závěru písemně reflektují téma agrese. Na závěr programu probíhá reflexe programu.

Obecný cíl:

Předcházet agresivnímu chování žáků.

Specifické cíle:

Vést žáky k porozumění hranice mezi legrací a ubližováním.
Pojmenovat možné způsoby řešení vyhrocených situací.

 

 

JÁ A INTERNET

3. ročník / 2 x 45 min / 900 Kč

Program poukazuje na možná nebezpečí na internetu, a to především na kontakt s cizími lidmi, trávení času na telefonu a také na riziko setkání se na internetu s nevhodným obsahem. Program reaguje na začátek komunikace žáků na internetu již v nižších ročnících.

Obecný cíl:

Vést žáky k bezpečnému pohybu na internetu.

Specifické cíle:

Porozumění rozdílu mezi reálným a virtuálním světem.
Vést žáky k tomu, aby nekomunikovali na internetu s cizími lidmi.

 

 

 

SRANDA NEBO UBLIŽOVÁNÍ

6. - 9. ročník / 3 x 45 min / 1 500 Kč

Program je zaměřený na práci se skupinovou dynamikou. Soustřeďuje se na prohlubování týmové spolupráce a komunikace žáků v kolektivu. Dále se zabývá formováním skupiny s ohledem na respektování a toleranci každého jednotlivce ve třídě. Učí žáky vnímat vzájemnou rozdílnost a vede je ke zdravému přístupu při začleňování každého jedince do kolektivu.

Obsahem bude i poukazování na vzájemné odlišnosti a následné uchopení, které je pro celý kolektiv výhodou a dobrým nasměrováním. Cílem je posílit soudržnost kolektivu a eliminace rizik projevů šikany.

Obecné cíle:

Posílit soudržnost kolektivu.
Vést žáky k porozumění hranic mezi vrstevníky.
Uvedení žáků do problematiky šikany a jejího dopadu na člověka.

 

 

BEZPEČNĚ NA INTERNETU

6. - 9. ročník / 3 x 45 min / 1 500 Kč

Program poukazuje na virtualizování dnešní doby. Poukazuje na to, jak jednoduše lidé utíkají před problémy do virtuálního světa. V něm pak problémy reality nahrazují úspěchy ve virtuálním světě. To se projevuje útěky do gamblingu, hraní počítačových her, nepřiměřeného sledování seriálů a filmů, youtuberingem. Dále také komunikací a získáváním obdivu přes sociální sítě a ochranou soukromí.

Obecné cíle:

Poukázat na rozdíl ve fungování v reálném a virtuálním světě.
Ukázat na rizika netolismu, gamblingu, youtuberingu a častého hraní her.

 

loga_zakladatele