Reference

 

Zdravé tělo

Program byl srozumitelný přiměřený věku, splnil cíle. Informoval děti o nebezpečí užívání návykových látek, chování v krizových situacích (v souvislosti se škodlivými látkami). 
třídní učitelka, 6. 6. 2017


Kdo jsem?

Program je dobře udělaný, má spád, je aktivní (děti se hýbaly), všichni jsou zapojeni, rozvoj komunikace.
třídní učitelka, 20. 1. 2017


Agrese

Program je srozumitelný, dokázal žáky zaujmout, všichni spolupracovali, plnili nastavená pravidla a hry byly vhodné pro danou věkovou kategorii.
třídní učitelka, 8. 6. 2017


Drogy ze sámošky (nyní program Alkohol a kouření)

Program byl velice pěkně připravený, byl pestrý, zajímavý, poutavý. Obsahoval mnoho pěkných aktivit, které žáky zaujaly. Pro žáky srozumitelné, přínos nových informací pro ně velice důležitých.
třídní učitelka, 5. 5. 2017


Jsme parta?

Program byl dětem srozumitelný a hravá forma se jim líbila. Odkryly se i věci, o kterých všichni nevěděli a já s tím budu moci dál pracovat.
třídní učitelka, 10. 5. 2017


Jsem originál

Informace byly srozumitelné. Třída si zopakovala pravidla, zhodnotila se, děti měly možnost přemýšlet a vyjádřit svůj názor. 
třídní učitelka, 31. 5. 2017


Kybersvět

Obsah byl zajímavý, zajímavé bylo zjištění o dětech (jejich znalostí internetu a častost používání). Skvělé bylo zapojení různých činností.
třídní učitelka, 10. 5. 2017


Díky, nechci! (nyní program Závislosti)

Cil byl jasně formulovaný, obsah a aktivity k němu přirozeně směřovaly. Informace srozumitelné a přiměřené věku. Přínos byl pozitivní.
třídní učitelka, 11. 4. 2017


Čas změny

Jeden z nejlepších programů Majáku. Výborné aktivity pro stmelení kolektivu, spousta nových informací ohledně puberty.
třídní učitelka, 22. 6. 2017


Krása

Cíl: náhled na krásu - program strukturovaný, skvěle vedený, splnilo i mé prosby zaměření na děvčata a chlapce (jejich vycházení - chování chlapců k dívkám). Program byl srozumitelný a přínosný určitě. Super bylo mluvení o mužských vzorech a mužství (ode mne to není ono).
třídní učitelka, 28. 3. 2017


Drogy (nyní program Návykové látky)

Program byl přínosný, děti pracovaly aktivně a ochotně. Informace byly přínosem, děti musely formulovat své myšlenky. Učily se společně diskutovat.
třídní učitelka, 26. 5. 2017


Sexualita

Program splnil cíl propojit téma sex se vztahy a se všemi prvky, které ho mohou ovlivňovat (rodina, sociální sítě, kamarádi, ...), podání je srozumitelné, možnost klást otázky - vše bylo dobře vysvětlené.
třídní učitelka, 25. 4. 2017


Digitální domorodci

Program byl zaměřen na problémy v této třídě. Skutečně to vycházelo ze zaslaného mailu Majáku. Celá třída si uvědomila nebezpečí virtuálního světa. Vše ok.
třídní učitelka, 17. 5. 2017


Rizikové sexuální chování

Obsah byl srozumitelný, zajímavý, v mnohém pro žáky přínosný, zaměřený na to, co je v jejich věku zajímá a je pro ně důležité.
třídní učitelka, 8. 6. 2017


Extremismus

Zajímavé téma, poutavě pojato, srozumitelné. Vše dobře vysvětleno, příklady ze života - to žáky vždy zaujme. Kladně hodnotím práci a spolupráci v týmech (v každém programu).
třídní učitelka, 14. 6. 2017


Klima třídy ZŠ

Oceňuji připravenost lektora -> nastudoval třídu předem, připravil program "na míru". Přínos pro kolektiv i učitele -> žáci se odkryli. Srozumitelné, přiměřené věku.
třídní učitelka, 23. 5. 2017


Adaptační program SŠ

Hry byly pro žáky srozumitelné, žáci začali v průběhu vzájemně spolupracovat, při hrách se vesměs bavili. Akce jednoznačně přispěla k semknutí kolektivu.
třídní učitel, 1. 11. 2016


Vrstevnický program

Obsah programu odpovídal stanoveným cílům, vedl děti k zamyšlení nad jejich vzájemnými vztahy a vztahy k učitelům. Věřím, že absolvování tohoto programu bude přínosem a povede ke zlepšení. 
třídní učitelka, 26. 4. 2017

 

loga_zakladatele