Obecně prospěšná společnost MAJÁK byla založena 5. 8. 1999 Sborem Jednoty bratrské v Liberci a Nadací EURONISA. Posláním MAJÁKU je napomáhat při řešení rizikového chování rozšířeného mezi dětmi, mládeží a mladými dospělými, a to jak preventivním působením na základních a středních školách, tak při řešení již vzniklých rizikových situací pomocí odpovídajících programů, volnočasových aktivit a sociálních služeb.

Poskytované služby DD1 3648
1) Programy primární prevence na základních školách
• Prevence závislosti na drogách, nikotinu, hracích automatech a dalších nedrogových závislostí
• Prevence projevů rasismu, extremismu, antisemitismu a xenofobie
• Prevence růstu kriminality a násilí
• Problematika fanatismu a náboženských sekt
• Problematika partnerských vztahů a sexuální výchovy, sexuálně přenosných chorob a otázek spojených s interrupcemi
• Problematika netolismu, počítačové kriminality a rizik virtuálního světa

2) Pořádání sportovních a dalších akcí se zaměřením na prevenci rizikového způsobu života u cílových skupin
3) Zprostředkování služeb jiných poskytovatelů s cílem zajistit komplexní péči

4) Vzdělávání pedagogů v rámci DVPP, vzdělávání rodičů a veřejnostiLektoři MAJÁKU v preventivních programech:

• tvoří bezpečný prostor, kde studenti mohou beze strachu i ostychu hovořit o všech "ožehavých" tématech spjatých s dospíváním,
• vyvracejí nepravdivé informace, se kterými se mnozí ze studentů ztotožňují,
• vytvářejí prostor k respektování odlišností druhých lidí a porozumění vlastní hodnotě a jedinečnosti,
• rozvíjejí kritické myšlení u žáků a studentů ve vztahu k danému tématu. MAJÁK se za dobu své činnosti stal dlouholetým partnerem pro velký počet škol v Libereckém kraji. Velmi důležitá je pro naší úspěšnou práci i spolupráce s dalšími subjekty, jako Pedagogicko-psychologická poradna v Liberci, Jablonci nad Nisou a v České Lípě, dále Krajský protidrogový koordinátor, Krajská nemocnice Liberec a Krajská hygienická stanici Liberec. Také úzce spolupracujeme s nízkoprahovými zařízeními pro mládež NZDM Depo (Maják Hrádek z.ú.), NZDM Voraz (Maják NMpS z.ú.) a NZDM Zapes (Maják Plus z.ú.).


Programy primární prevence
Systém preventivních programů je zaměřen na podporu komplexní výchovy mladého člověka s důrazem na vnímání hodnoty člověka, nalezení a uspořádání základních životních priorit a uchopení vlastní zodpovědnosti.

Cíle programů primární prevence:
• Odborně působit na vědomosti žáků a studentů, tím posilovat jejich odolnost vůči škodlivým vlivům, které nevedou ke zdravému a zodpovědnému způsobu života.
• Vytvářet programy navazující na prevenci ve školách.
• Vést žáky a studenty ke kritickému myšlení nad zažitými rizikovými společenskými normami.
• Rozvíjet důležité kompetence, např. schopnost odolat tlaku vrstevnické skupiny nácvikem efektivních metod chování a schopnosti odmítat.

Hlavní cílová skupina:
Žáci ZŠ ve věku 6-15 let, u kterých je ještě možné efektivně působit na formování hodnot a norem, které jsou podstatné pro zdravý vývoj mladého člověka. Dále všichni ve věku 6–19 let, jež jsou ohroženi tlakem vrstevnických skupin, které vykazují nebo jim hrozí přijetí rizikového způsobu života.

Cílové skupiny podle věku
• Školní mládež 6–10 let (1. stupeň ZŠ)
• Školní mládež 11–16 let (2. stupeň ZŠ)

Další cílové skupinyDD1 3172
Rodiče a zákonní zástupci, pedagogičtí pracovníci.

Hlavní témata programů:
• Prevence rizikového chování v sexuálním životě
• Prevence drogových závislostí
• Prevence agrese a šikany
• Problematika sekt a náboženství
• Krása a poruchy příjmu potravy
• Jiné nedrogové závislosti                                                                                  • Bezpečnost pohybu na internetu, Kyberšikany

Zásady poskytování programů
Poskytovatel při realizaci PP:
• dodržuje odborné standardy kvality a etické normy;
• uplatňuje pozitivní orientaci preventivních programů;
• reaguje na identifikované potřeby cílové skupiny;
• klade důraz na interakci a aktivní zapojení cílové skupiny;
• dbá na cílenost a srozumitelnost předávaných informací;
• dodržuje komplexnost a návaznost programů.

Lektoři v programech kladou důraz na drogovou abstinenci, sexuální zdrženlivost, dále motivují k zodpovědnosti v partnerských vztazích a objasňují důležitý význam manželství. Preventivní programy MAJÁKu školy hodnotí jako velmi přínosné a obohacující žáky o důležité informace i kompetence, které jsou důležité i účinné v boji proti přijetí rizikového způsobu života. Lektoři MAJÁKu žáky povzbuzují a umí si je získat. V návazných programech se lektoři rádi do škol vracejí a upevňují tak získanou důvěru u žáků i studentů.
Přednášející jsou odborníci s mnohaletou zkušeností. Lektoři MAJÁKu soustavně spolupracují s odborníky v klíčových oblastech prevence a rozšiřují si tak kvalifikaci v oblasti prevence. Lektoři dále povinně absolvují odborné semináře akreditované MŠMT.

Dostupnost programů
Obvyklá doba realizace preventivních programů primární prevence na libereckých školách je pondělí–pátek, 8.00–15.00. Na školách mimo Liberec pak realizace začíná od 2. vyučovací hodiny. Přednostně se snažíme uspokojit poptávku z Liberce a blízkého okolí.

Kontaktní hodiny pro zájemce: pondělí–pátek 8.00–15.30 tel.: 778 533 195