Komplexní program Jdi dál!

DD1 3275 opt


Cílem komplexního programu primární prevence je dlouhodobě pracovat s třídními kolektivy od 4. do 9. ročníku. Cílem je efektivně předcházet vzniku rizikového chování u žáků.
Časová dotace je dva bloky po 3 vyučovacích hodinách, v ceně programu je také možnost konzultace. Cena za jeden blok komplexního programu činí 2 520 Kč.
Programy jsou vedeny v komunitním kruhu.
Pro efektivitu programů je zásadní přítomnost třídního pedagoga. Při objednání obou bloků programu pro jednu třídu budou setkání realizována s časovým rozestupem (ideálně každé v jiném školním pololetí).
Komplexní program všeobecné primární prevence pro 4.–9. třídy základních škol má certifikát odborné způsobilosti poskytovatele primární prevence rizikového chování.
Certifikát je k nahlédnutí na webových stránkách www.majakops.cz v sekci Dokumenty.

 • Bez nazvu 1 01ALKOHOL A KOUŘENÍ

  Formou aktivity žáci nejprve pracují s fotografiemi, které znázorňují škodlivé a zdraví prospěšné činnosti. V návaznosti na to žáci pracují s obsahem cigaretového kouře a vlivem pasivního kouření. Příběhem je přiblíženo riziko vzniku závislosti na kouření. Následně je věnován prostor škodlivosti užívání alkoholu a nebezpečí závislosti.

  Obecný cíl: Předcházet nebezpečí závislosti na alkoholu a tabákových výrobcích.
  Specifické cíle: Zvýšit povědomí žáků o škodlivosti tabákových výrobků včetně pasivního kouření.
  Porozumět nebezpečí užívání alkoholu.

 • Bez nazvu 1 01JSME PARTA

  V programu žáci pomocí karet s emocemi zhodnocují jejich vnímání se v třídním kolektivu. Dále jsou zařazeny aktivity pro spolupráci třídní skupiny a rozkrytí vztahů a vazeb mezi žáky. S žáky je následně otevřeno téma záměrného ubližování - jaké jsou znaky, jak toto jednání řešit a jak mu předejít. V závěru programu žáci písemně vyjadřují, kdo je pro ně v kolektivu důležitý, jako další nástroj mapování třídního kolektivu.

  Obecný cíl: • Vést žáky k porozumění pojmu šikany.
  Specifické cíle: Posílit vzájemný respekt v kolektivu.
  Rozvíjet spolupráci žáků.
  Rozvíjet spolupráci žáků.
  Základní mapování vztahů v kolektivu.

 • Bez nazvu 1 02JSEM ORIGINÁL

  V úvodu programu jsou žáci povzbuzeni k uvědomění si vlastní hodnoty a svých silných stránek. Následuje aktivita pro rozvoj spolupráce, vzájemného respektu a komunikace. Dále je otevřeno téma záměrného ubližování (šikany a kyberšikany). Ke konci programu je věnován prostor pojmenování aktuálních problémů ve třídě (nikoli jejich řešení).V úvodu programu jsou žáci povzbuzeni k uvědomění si vlastní hodnoty a svých silných stránek. Následuje aktivita pro rozvoj spolupráce, vzájemného respektu a komunikace. Dále je otevřeno téma záměrného ubližování (šikany a kyberšikany). Ke konci programu je věnován prostor pojmenování aktuálních problémů ve třídě (nikoli jejich řešení).

  Obecný cíl:Vést žáky k porozumění pojmu šikany a kyberšikany.
  Specifické cíle: Podpora lidské originality – zdravého sebevědomí.
  Prohloubit znalosti žáků o základních rysech domácího násilí.
  Umět sdělit nepříjemné chování druhých.
  Posílit vzájemný respekt v kolektivu.

 • Bez nazvu 1 05BEZPEČNĚ ONLINE

  Během programu jsou žáci vedeni k uvědomění si kladů a záporů virtuálního světa. Dále formou aktivity pracuje s riziky kontaktu s cizími lidmi a upozorňuje na nástrahy online rozhovorů. Následně je věnován prostor bezpečnému nastavení profilu na sociálních sítích, a to včetně hesla. V závěru se program věnuje tématu kyberšikany formou vyprávěného příběhu a upozorňuje na rizika sdílení soukromých informací ve virtuálním prostředí.

  Obecný cíl: • Předcházet možným nebezpečím při pohybu na internetu.
  Specifické cíle: Seznámit žáky se zásadami bezpečného pohybu na internetu.
  Seznámit žáky se zásadami bezpečného pohybu na internetu.
  Přiblížit problematiku kyberšikany – její druhy, prostředky a prevence.

 • Bez nazvu 1 03ZÁVISLOSTI

  Program se zaměřuje na různé druhy látkových a nelátkových závislostí a věnuje se tématu vzniku samotné závislosti. Aktivity programu poukazují na rizika a možné dopady závislosti. Program se věnuje závislosti na cigaretách, alkoholu a netolismu. Na příběhu žáci reflektují důležitost osobních rozhodnutí a vlastní zodpovědnosti v životě.

  Obecný cíl: • Předcházet vzniku látkových a nelátkových závislostí.
  Specifické cíle: • Zvýšit dovednost odolávat tlaku vrstevnické skupiny.
  Posílit vlastní odpovědnost a odmítavý postoj k závislostnímu chování.

 • Bez nazvu 1 06ČAS ZMĚNY

  Program pracuje se zasazením období dospívání do kontextu celého života a upozorňuje na jeho důležitost. Program zahrnuje prevenci sebepoškozování – formou aktivity posiluje jedinečnost každého člověka, čímž jsou i žáci vedeni k vzájemnému respektování se v kolektivu. Dále jsou prohlubovány znalosti žáků o formách domácího násilí a syndromu CAN. Program se zaměřuje na fyzické změny u chlapců a dívek během dospívání.

  Obecný cíl: Vést žáky k posílení vlastní hodnoty v období dospívání.
  Specifické cíle: Vést žáky k úctě k vlastnímu tělu – prevence sebepoškozování.
  Prohloubit znalosti žáků o základních rysech domácího násilí a syndromu CAN.
  Porozumět dospívání jako procesu vedoucímu k dospělosti.
  Zvýšit povědomí o tělesných změnách v období dospívání.

 • Bez nazvu 1 07KRÁSA

  V první hodině jsou žáci vedeni k uvědomění si okolního vlivu, včetně médií, na ideál krásy. Žáci výtvarně znázorňují, jak si představují hezké a ošklivé lidi. V další části programu pracují s pojmy krása, závislost, zdraví, poruchy příjmu potravy. V této části je prostor k diskuzi i na téma sebepoškozování. Následně se program zaměřuje na vnímání vlastní hodnoty a sebepřijetí a věnuje se případným rizikům různých forem domácího násilí a syndromu CAN.

  Obecný cíl:Posílení vlastní hodnoty a sebepřijetí.
  Specifické cíle: Předcházet vzniku poruch příjmu potravy.
  Rozvoj vzájemné úcty v kolektivu.
  Vést žáky k úctě k vlastnímu tělu – prevence sebepoškozování.
  Prohloubit znalosti žáků o základních rysech domácího násilí a syndromu CAN.

 • Bez nazvu 1 19NÁVYKOVÉ LÁTKY

  S žáky je otevřena problematika návykových látek a jejich základní rozřazení. Pomocí výtvarného zpracování doplněné o kazuistický příběh žáci znázorňují fáze závislosti. Dále pracují v aktivitě, kde si mohou projít fázemi závislosti uživatele návykových látek. Žáci si mohou uvědomit a propojit, co vše závislost na návykových látkách ovlivňuje v chování a způsobu života. V závěru je reflektována důležitost osobních rozhodnutí a vlastní zodpovědnosti.

  Obecný cíl: • Předcházet vzniku závislosti na návykových látkách.
  Specifické cíle: • Porozumět jednotlivým fázím závislosti a především riziku podcenění návykové látky v počáteční fázi.
  Vést žáky k nastavení vlastního negativního postoje vůči experimentování a užívání.
  Posílit schopnost odolat tlaku vrstevníků.

 • Bez nazvu 1 08NA NETU

  V úvodu programu jsou s žáky probrány výhody a rizika internetu. Žáci poté formou názorných ukázek špatně nastavených profilů pracují s bezpečnou podobou profilu na sociálních sítích a upozorňují na rizika sdílení osobních údajů. Program se zabývá hlavními zásadami bezpečného užívání internetu. Ukazuje také na možnosti řešení a pomoci v případě vzniklých problémů.

  Obecný cíl: Předcházet možným nebezpečím při pohybu na internetu.
  Specifické cíle: Přiblížit problematiku kyberšikany – její druhy, prostředky, ochrana a řešení.
  Seznámit žáky se zásadami bezpečného pohybu na internetu.

 • Bez nazvu 1 20SEXUALITA

  Program pracuje s oblastmi spojenými s pojmem lidská sexualita. Následně program formou aktivity rozkrývá některé představy žáků o sexuálním životě a jejich reálné dopady na oblast partnerských vztahů a rizik spojených se sexuálním chováním, jako je např. HIV, nechtěné těhotenství, domácí násilí, zneužití atd. V poslední části je věnován prostor pro dotazy žáků v oblasti partnerských vztahů a chápání sexuality v období dospívání.

  Obecný cíl: Vést žáky k zodpovědnému přístupu k vlastní sexualitě.
  Specifické cíle: • Reflektovat tlak okolí a jeho dopady na vlastní úsudek.
  Prohloubit znalosti žáků o základních rysech domácího násilí.
  Prevence přenosu HIV a dalších pohlavně přenosných chorob.

 • POZOR NA HLAVUPOZOR NA HLAVU

  Program pracuje s pojmy týkajícími se duševního zdraví a poskytuje žákům základní přehled psychických obtíží vycházejících z aktuálních trendů. Žáci jsou skrze aktivitu - práci s kartami vedeni k posilování své psychické odolnosti, k práci se stresem a emocemi. Dále jsou žáci povzbuzeni k otevřenosti a sdílení se s blízkými dospělými, případně k vyhledání odborné pomoci. V závěrečné části programu je věnován prostor základním možnostem péče o své duševní zdraví.

  Obecný cíl: Předcházet duševním obtížím žáků.
  Specifické cíle:Seznámení s možnostmi práce se stresem.
  Posilování psychické odolnosti žáků.
  Poskytnutí základních odborných kontaktů.

 • RIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍRIZIKOVÉ SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ

  Program nejprve pracuje s riziky spojenými s pohlavně přenosnými nemocemi, jako je HIV atd., dále s nechtěným otěhotněním a jinými následky rizikového sexuálního chování. Žáci jsou vedeni k zodpovědnému přístupu a prevenci rizik. Program se věnuje také tématům zneužití a domácí násilí. V poslední hodině je pak žákům v interaktivním příběhu znázorněn dopad různých rozhodnutí na život člověka. Žáci jsou vedeni k důležitosti osobních rozhodnutí.

  Obecný cíl: Zodpovědné jednání v sexuálním životě.
  Specifické cíle: Seznámit žáky s antikoncepčními metodami v oblasti adolescence.
  Vést žáky k zodpovědnému přístupu v oblasti plánování rodičovství.
  Prohloubit znalosti žáků o základních rysech domácího násilí a syndromu CAN.
  Seznámit žáky s možnostmi ochrany proti pohlavně přenosným nemocem (HIV ad.) a příznaky těchto onemocnění.