• ZDRAVÉ TĚLOZDRAVÉ TĚLO

  Program se zaměřuje na nebezpečí pasivního kouření s důrazem na ochranu vlastního zdraví – žákům je toto téma přibližováno hravou formou v jednotlivých aktivitách. V programu se žáci také seznámí se správným postupem při nalezení injekční stříkačky.

  Obecný cíl: Vést žáky k ochraně svého těla před nebezpečnými látkami obsaženými v tabákovém kouři či na nalezených injekčních stříkačkách.
  Specifické cíle: Pojmenovat riziko závislosti na tabákových výrobcích.

 • BUĎ KAMARÁDBUĎ KAMARÁD

  Program vede k porozumění a utvrzování respektu vůči druhým, nastavuje vzájemné hranice v chování. Žáci také vyjadřují to, jak vnímají svou třídu. V další hodině probíhá aktivita pro osvojení spolupráce, zdravé komunikace ve třídě a vzájemné podpory a povzbuzování se.

  Obecný cíl: Předcházet agresivnímu chování žáků.
  Specifické cíle: Vést žáky k porozumění hranice mezi legrací a ubližováním.
  Rozvíjet spolupráci a komunikaci mezi žáky.

 • JÁ A INTERNETJÁ A INTERNET

  Program skrze aktivity poukazuje na možná nebezpečí na internetu. Žáci pracují s příběhy, pomocí kterých jsou nastíněna základní pravidla bezpečného pohybu na internetu. Prostor je věnován i kyberšikaně a jejímu řešení. Dále je kladen důraz na nebezpečí kontaktu s cizími lidmi a na rizika sdílení soukromých informací ve virtuálním prostředí.

  Obecný cíl: Vést žáky k bezpečnému pohybu na internetu.
  Specifické cíle: Zvýšit povědomí žáků o kyberšikaně a způsobu jejího řešení.
  Pojmenovat rizika komunikace s cizími lidmi a sdílení informací na internetu.

 • NEJSEM SÁMNEJSEM SÁM

  Program je zaměřen na uvědomění si a respektování odlišností žáků a na posílení vlastní hodnoty. Společná aktivita pomáhá budovat přátelství a funkční vztahy v kolektivu. Dále se program věnuje základní síti pomoci v řešení nežádoucího chování mezi žáky.

  Obecný cíl: Předcházet projevům šikany.
  Specifické cíle: Podpořit dobré vztahy v třídní skupině.
  Pomoci žákům pojmenovat možnosti, kde najít pomoc v případě potřeby.

 • HLAVU VZHŮRUHLAVU VZHŮRU

  Program pracuje s pojmy týkajících se duševního zdraví a poskytuje žákům základní přehled psychických obtíží a jejich rozpoznání za pomoci popisu různých příběhů. Formou jednoduché aktivity reaguje na různorodost žáků a povzbuzuje jejich originalitu. Závěr je věnován možnostem nabídky odborné pomoci v případě potřeby.

  Obecný cíl:Předcházet duševním obtížím.
  Specifické cíle: Poskytnout žákům přehled duševních obtíží.
  Vést žáky k možnostem sebenáhledu.
  Povzbudit žáky ke sdílení obtíží a vyhledání odborné pomoci.

 • SRANDA NEBO UBLIŽOVÁNÍSRANDA NEBO UBLIŽOVÁNÍ

  Program formou příběhů pracuje s vnímáním šikany z pohledu různých stran, vede žáky k respektování hranic druhých. Žáci také skrze práci s obrázkovými kartami charakterizují svou třídu a pojmenovávají její vlastnosti. V závěru programu žáci písemně vyjadřují lektorovi to, jak se cítí v třídním kolektivu.

  Obecný cíl: Předcházet projevům šikany v třídním kolektivu.
  Specifické cíle: Přiblížit negativní následky šikany na psychiku člověka u oběti, agresora i ostatních žáků třídního kolektivu.
  Vést žáky k porozumění vzájemných hranic.
  Základní mapování vztahů v kolektivu.